คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ไทยถาวร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ นิรมิตรเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ไชยแขวง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการคนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤทธิ์ ผิวพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร วงศ์หงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรสิงห์ คชสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ วรังอาจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม ร่วมสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร จิตนิยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปริญญา ติรดุลยาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบันเทิง กุลมะลิวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์พล แท่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยงค์ ตันติธรรมานันท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี จารีมุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ