คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปากจั่นวิทยา