กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ สุสิคง
ครู คศ.1

นายยูโสบ นาฮุดา
ครู คศ.1

นางสุนันท์ มงคลศิลป์