กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริพร พิทักษ์ธรรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ สุสิคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายยูโสบ นาฮุดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสุนันท์ มงคลศิลป์
ครูประจำชั้น /0