กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสายฟ้า กล้าศึก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0