กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุธิดา หนูทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยรัตน์ พรมพัตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุพัตรา สุขแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น /0