กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุธิดา หนูทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยรัตน์ พรมพัตร
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สุขแก้ว
ครู