กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจินตนา ขำอ้วม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิโรจน์ อินตัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0