กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรนุช ศานติประพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาธิต เกตุแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0