ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี จารีมุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธ.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ช่วยทุกข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2550-15 ธ.ค.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกื้อ หลิมสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มี.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บุญศรีโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มี.ค. 2544 - 28 มี.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ค. 2543 - 8 มี.ค.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยงค์ ตันติธรรมานันท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2535 - 7 พ.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ก.ค. 2535 - 3 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร แสงเสน่ห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย. 2532 - 26 ก.ค. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก น้อมเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มิ.ย. 2532 - 15 พ.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชอบ แสนพล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2531 - 25 มิย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา ปุริสชาติ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค. 2529 - 30 พ.ย. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ยั่วยล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ก.พ. 2529 - 25 พ.ค. 2529