กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัลภา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธารรริน ไพโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1