กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัลภา อินทรกำเหนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธารรริน ไพโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ เกี่ยวม่าน
ครู คศ.1