กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพ คลองเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ครู คศ.1